lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT0c

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

03/07/2020 :: Nafarroa

[Eusk/Cast] Informe: la minería en Navarra ante la transición energética y global

x Sustrai Erakuntza
La sociedad puede mejorar de forma sostenible el bienestar sin necesidad de aumentos en el PIB, bajo el prisma de los ODS no es indicativo de bienestar

[Euskara]

Txostena: Nafarroako meatzaritza trantsizio energetiko eta globalean

Sustrai Erakuntzak aurkeztutako txosten hau: "NAFARROAKO MEATZARITZA TRANTSIZIO ENERGETIKO ETA GLOBALAREN TESTUINGURU HISTORIKO BERRIAREN AURREAN", funtsean, Nafarroako meatze-industriara bideratuta dago, baina deskribatutako testuinguru historikoa orokortuta dago Foru Erkidegoko, Espainiako eta Europako ekoizpen-sare osorako. Batez ere, Garapen Jasangarrirako 17 Helburuetan eta ekonomia berriei buruzko EBren SC/048 Irizpenean oinarritzen da. Horiek 2019ko azaroan aurkeztu zitzaizkion Nafarroako gizarteari, trantsizio energetikorako proposamenekin, eredu ekonomiko eta industrial berriekin.

Historian zehar meatzaritzaren garapenean alderdi garrantzitsuak bultzatu zituzten garapen sozioekonomikoen errepasoa egiten da, gure ustez funtsezkoa baita helburu nagusia betetzeko: meatzaritzaren sektorearen etorkizunaren diagnostiko eguneratu bat partekatzen saiatzea, sektorearekin elkarreragiten dutenekin alderatuta. Industria- eta ekonomia-jarduera globala etengabe eta dinamikoki hazten ari den garai bat atzean utzi berri dugu, eta, zehazki, meatzaritzaren sektorean, epe luzea izango da jarduera uzkurtzeko, nahiz eta ustiategi berri askoren eskaria hazi egingo den teknologia berri berdeei dagokienez.

XXI. mendeko lehen bi hamarkadetan, produktu geologikoekin erlazionatzeko modu berri bat agertu zen, finantza-espekulazioan eta mozkin motzetan oinarritua. Dinamika hori Nafarroako meatzaritzako enpresa-komunitatera zabaldu da jada. Jarduteko modu horrek nahi ez diren burbuilak sortzea eta lehertzea errazten du; lehenik eta behin, atzeraldira eta pobreziara daramatelako ezinbestean, eta, gainera, krisiak eragiten dituelako. Gaur egun, krisiaren olatu berri baten hasiera bizi dugu, erreferentziatzat hartzeko eta orientatzeko aurrekari historikorik ez duena. COVID-19 pandemia gainbehera baten katalizatzaile bat besterik ez da, eta seinale oso argiekin iragarri zen, nahiz eta, kontzienteki edo inkontzienteki, gehienetan ez zen halakorik ikusi. Testuinguru horretan, inpaktua gainditzeko aurkeztuko diren ibilbide eta erronka handiak aztertzen dira, eta, aukera horien argitan, izapidetzen ari diren proiektuak aztertzen ditugu, hala nola Magnesitas Navarrasen handitzeak, potasen ustiapena, obra publikorako eta eraikuntzarako agregakinen ustiapena eta hidrokarburoak erauzteko proiektu etzanak.

Duela gutxi, Nafarroako Gobernuak "Green Deal" izeneko ibilbide-orri bat aurkeztu du, "Hazkunde berdea" bezalako zientzia-zirkuluetan ezagutzen duguna. Lehengaien eta mineralen kontsumotik bereizitako hazkunde ekonomikoak ez du oinarri enpirikorik; ia ezinezkoa da aurreikusitako efizientzia- eta automatizazio-mailek aurreikuspen horiek gauzatzea, gizarte-antolamenduaren erabateko aldaketarik ezean. Helburua ekonomia eta baliabideen kontsumoa bereiztea bada, orduan helburua beherapen ekonomikoa da; hala ere, arrazoi geologiko, fisiko eta biologiko hutsengatik ibiliko da, eragin handia duten enpresa edo talde politikoen nahiekin zerikusi gutxi edo batere zerikusirik ez duten arrazoiengatik. Hazi nahi bada, beharrezkoa da baliabideen eta, batez ere, energiaren kontsumoa handitzea, energia-itzuleraren tasak (TRE) atzera bueltarik gabeko gainbeheran baitaude.

Gizarteak ongizatea modu iraunkorrean hobetu dezake, Barne Produktu Gordina handitu gabe, Garapen Jasangarriaren ikuspegitik ez baita ongizatearen adierazgarria; Halaber Europako Batasunaren Irizpenaren arabera ekosistemak suntsitzeko, ongizatea bermatzen duen ingurunearen degradaziorako eta komunitateen desjabetzarako neurri gisa ere defini daiteke. Beraz, orain gure helburua dinamika ekonomiko bat gainditzea da, hazten ez bada funtzionatzen ez duena, eta hazten bada hori ahalbidetzen duten oinarri naturalak suntsitzen dituena. Nafarroako meatzaritza testuinguru historiko batean garatuko da, non sortzen ari den sentsibilitate hori gizarte osoari eragiten ari zaion.

Nafarroan, 2020ko uztailaren 2a.

 

Sustrai Erakuntza Fundazioa

Ver informe completo

____________________

[Castellano] 

Informe: la minería en Navarra ante la transición energética y global

Este informe presentado por Sustrai Erakuntza: “LA MINERÍA EN NAVARRA ANTE EL NUEVO CONTEXTO HISTÓRICO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y GLOBAL” está fundamentalmente enfocado a la industria minera de Navarra, aunque el contexto histórico descrito está generalizado para todo el tejido productivo de la Comunidad Foral, España y Europa. Se basa sobre todo en los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y en el Dictamen SC/048 de la UE sobre nuevas economías que fueron presentados a la sociedad de Navarra en noviembre de 2019 con las propuestas de transición energética, nuevos modelos económicos e industriales.

Se da un repaso a los diferentes desarrollos socioeconómicos que propiciaron aspectos importantes en el desarrollo de la minería a través de la historia, porque lo creemos fundamental para cumplir el objetivo principal: intentar compartir un diagnóstico actualizado del porvenir del sector minero con respecto a los que interactúan con él. Acabamos de dejar atrás una época de crecimiento continuo y dinámico de la actividad industrial y económica global, y concretamente en el sector de la minería nos encontramos ante un período que se promete largo en cuanto a contracción de la actividad, a pesar de que la demanda de muchas de las nuevas explotaciones va a crecer en relación a nuevas tecnologías denominadas verdes.

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI hizo su aparición una nueva manera de relación con los productos geológicos basada en la especulación financiera y el beneficio cortoplacista, dicha dinámica ya ha permeado a la comunidad empresarial minera de Navarra. Esta manera de actuación propicia la creación y estallido de burbujas indeseables, en primer lugar, porque llevan irremisiblemente a la recesión y a la pobreza, además provoca las crisis. Actualmente vivimos el inicio de una nueva ola de la crisis que carece de precedentes históricos para tomar como referencias y orientarnos. La pandemia de COVID-19 es solamente un catalizador de un declive que vino anunciado con señales muy claras a las que, consciente o inconscientemente, se obvió de manera mayoritaria. En este contexto se analizan las posibles trayectorias y grandes retos que se presentarán para superar el impacto y a la luz de esas posibilidades analizamos proyectos que se encuentran en trámite como las ampliaciones de Magnesitas Navarras, la explotación de potasa, de áridos para obra pública y edificación y los proyectos durmientes de extracción de hidrocarburos.

Recientemente el Gobierno de Navarra ha presentado una hoja de ruta o “Green Deal” confiando en lo que conocemos en círculos científicos como “crecimiento verde”. El crecimiento económico disociado del consumo de materias primas y minerales carece de base empírica; es prácticamente imposible que los niveles de eficiencia y automatización previstos puedan materializar esas expectativas si no se acompaña de un cambio radical de organización social. Si el objetivo es la disociación entre la economía y el consumo de recursos, entonces el objetivo es el decrecimiento económico; éste, no obstante, se va a transitar por razones puramente geológicas, físicas y biológicas, que poco o nada tiene que ver con los deseos de las empresas o grupos políticos influyentes. Si se quiere crecer es necesario el aumento del consumo de recursos y sobre todo de energía, cuyas tasas de retorno energético (TRE) están en declive irreversible.

La sociedad puede mejorar de forma sostenible el bienestar sin necesidad de aumentos en el PIB, bajo el prisma de los ODS no es indicativo de bienestar; bajo la lupa del SC/048 podría también definirse como una medida de destrucción de los ecosistemas, de la degradación del medio que garantiza el bienestar y de la desposesión de las comunidades. Así que nuestro objetivo ahora es superar una dinámica económica que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible. La minería en Navarra se va a desarrollar en un contexto histórico en que esta sensibilidad emergente está impregnando ya a toda la sociedad.

En Navarra, a 2 de julio de 2020.

 

Fundación Sustrai Erakuntza

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT0c

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal