lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fE1W

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

11/02/2017 :: Nacionales E.Herria

[Eusk/Cast] Manifiesto en denuncia de la politica proimperialista de Gara

x Varios firmantes
Queremos denunciar desde estas lineas el nefasto papel proimperialista que esta manifestando GARA en casi todos los temas internacionales.

Los firmantes de este manifiesto -que abarcamos un abanico antiimperialista plural y diverso- queremos denunciar desde estas lineas el nefasto papel proimperialista que esta manifestando GARA en casi todos los temas internacionales.

----

GARAREN INPERIALISMOAREN ALDEKO JARRERA SALATUZ

Idatzi honen sinatzaileok – antiinperialismoaren barnean era ezberdinetako jendea osatzen dugularik- honen bidez GARAk nazioarteko gaietan adierazten ohi duen paper proinperialista kaltegarria salatu nahi dugu. Ildo hau, berria ez baldin bada, Siriaren kontrako erasoarekin batera adierazi izan da garbien, beste gertaera batzuetan ere adierazten den arren (Donbasseko gatazkaren inguruan, adibidez). Hau ez-ezagutzaren edo gaizki ulertzearen ondorio (berez larria zatekeena) baino, kontzienteki hartutako ildo bat dela uste dugu.

GARA sortu zenean, zein baldintzetan sortu zela kontuan izanik, herri honen sektore abertzale, sozialista, aurrerakoi, eta finean, bestelako gizarte batean pentsatzen zutenen iritzia ordezkatzeko asmoz jaio zen, modu batean sektore guzti horien erreferente delarik. Hala ere, Siriako gatazkan izan duen ildoa, ideologia honen kontrakoa izan da.

Ildo hau, sinatzaileok defendatzen ditugun balio antiinperialista eta ezkertiarrekin bateraezina dela uste dugu. Izan ere, Siriako Errepublika Arabiarraren kontrako erasoaren izaera inperialista ukatuz, erasotzailea eta erasotuaren arteko parekidetasuna ezarriz (edo are okerrago, erasotua zanpatzaile bihurtuz), herri baten aurkako burujabetzaren kontrako aldean jarri du bere burua GARAk. Honen bidez, erasotuari defentsa eskubidea ukatuz, eta hauxe “diktadura” batekin (Sirian gudan zehar egin izan diren Konstituzio aldaketa edota hauteskundeak ahaztuz), etnia edo konfesio erlijioso bakarrarekin (xiita-alawiekin, Siriako Estatuan hainbat erlijio eta kultura barnebiltzen badira ere) edo “kanpoko” bloke baten interesekin (Iran-Errusia-Hezbollah; zeintzuk zilegizko Estatuak eskatuta, berau –aliatuak izateko eskubidea duena- laguntzen ari diren) identifikatzen ditu, Siriako herriaren eta herri honen gehiengoaren babesa duen Gobernuaren hitza kontuan hartu ere egin gabe. Hauxe ekuaziotik desagertu da, eta beraz, Siriaren erabakitzeko eskubidea ekuaziotik desagerrarazi dute, eta hori Euskal Herriko autodeterminismoa ordezkatu nahi duen egunkari batengan inkoherentea deritzogu.

Betetik, gudaren desideologizazioa ikusi dugu, alde guztiak (kurduak salbu, agian), definizio ideologikorik gabeko bi alde elkarren kontra borrokan ariko bailiran. Honek, Siriako Estatuaren balioak (laizismoa, antiinperialismoa, antisionismoa, beheko klaseen aldeko politika…) eta guda honetan duten garrantzia ilundu egiten du, eta gehiago islamismo politikoaren bertsiorik atzerakoienarekin dagoen guda batean; ardatz ideologikoa ekuaziotik desagerraraztea, Euskal Herriko ezkerra ordezkatu nahi duen egunkari batetan koherentzia falta dela deritzogu.

Beste alde batetik, gudaren hasierari, eboluzioari eta izaerari buruz, GARAk Mendebaldeko potentzia inperialisten narratibaren oinarrian kokatzen diren zenbait mito birproduzitu eta hauspotu egin ditu. Adibidez, “Houtako eraso kimikoa”, “Eki Alepoko setioa”, “Udaberri Arabiarren matxinadak” eta abar. GARAk Siriari buruz, Siriaren aurkako interbentzioaren aldeko pertsona eta erakundeak izan ditu erreferentetzat (adibidez, Santiago Alba Rico, White Helmets direlakoak, Siriako Giza Eskubideen Behatokia delakoa…). Azken bi faktore hauek, GARAren irakurketa “Inperialismo humanitarioaren” doktrinarekin bat datorrela erakusten dute: hau da, Mendebaldearen balioen nagusitasunaren ustea, eta honen bidez “giza eskubideak” ustez urratuak direnen edonora hedatzeko eskubidea. GARAren narratiba Sirian giza eskubideak behin eta berriz urratzen direla erakusten saiatzen da (nazioarteko eraso-gudaren testuingurua ez omen da faktore garrantzitsua, baizik eta ematen duenez, guda hori “giza eskubideen urraketaren” ondorio litzateke). Hau onartuz gero, “inperialismo humanitarioaren” ideia jarraituz, interbentzio militar erabatekoa (orain ere badago, isilpean bada ere) pausu batera izango genuke.

Maleruski, ikusten dugun moduan, hau ez da salbuespena, Libian eta Donbassen ere antzeko politika jarraitu baitute: erasotuaren kuestionamendua (Libian Gadafik “Bere herria” bonbatzen zuenarekin bat egin zuten, Britainiar Parlamentuak orain gezurtatu esan badu ere; Donbassen ordea, hango matxinoak “Putin matxista autoritarioaren” menpe omen daude), desideologizazioa (Donbassen “bi nazionalismo inperialisten borroka eman da”, hango matxinadaren ideologia sobietarzalea kontuan izan gabe), hasierako arrazoien desitxuraketa (Libian “Udaberri arabiarra” izan zen, Donbassen Maidan “hiritar-protesta” bat izan zen, eta Donbasseko erreferendumak ukatu dituzte) eta abar.

Lehen aipatutako erreferentzialtasuna kontutan harturik, Siriarekiko (eta Libiarekiko eta Donbassekiko) ildo honek euskal internazionalismoari kalte handia egin izan diola uste dugu. Oro har, multipolarismoaren alde eta atlantismoaren aurka dabilen “Erresistentziaren Ardatza” deitutakoaren kontrako jarrera, GARAn sistematikoa dela deritzogu. Honekin lotuta, egunkari honek azken urteetan bultzatzen duen “ezker” kontzeptua klase borrokaren ontologiatik urrundu dela eta postmaterialismotik edaten duten tradizio ezberdinak aintzatesten dituela ere baderitzogu. Lehen esan dugu “gaizki-ulertzea edo ezjakintasuna baino, kontzienteki hartutako ildo bat iruditzen” zaigula, eta beraz arrazoia biraketa ideologiko batean dagoela uste dugu: GARAk Euskal Herrian “Kosovoren antzeko eskenatoki” baten (independentzia kosta ala kosta, ideologia sozialistarik gabe eta behar izanez gero, inperialismoaren laguntzaz) aldeko kanpaina egiten eta eragin hori bultzatzen duten sektoreen buru jarri dela.

__________________

EN DENUNCIA DE LA POLITICA PROIMPERIALISTA DE GARA

Los firmantes de este manifiesto –que abarcamos un abanico antiimperialista plural y diverso- queremos denunciar desde estas líneas el nefasto papel proimperialista que está manifestando GARA en casi todos los temas internacionales. Este papel se ha revelado con mayor claridad en la guerra de agresión contra Siria, a pesar de que no nace con esta ni se circunscribe a esta (también se ve con el conflicto del Donbass). Nosotros pensamos que esto no se debe a ignorancias o malentendidos (lo que sería grave) sino a una línea consciente.

GARA se creó, en unas condiciones muy particulares, con el objetivo de representar al sector de opinión abertzale, socialista, progresista o simplemente, partidario de otro modelo de sociedad.
Pero su postura ante el conflicto de Siria ha sido contraria a esa ideología.

Los firmantes pensamos que esta línea es incompatible con nuestros valores antiimperialistas y de izquierda. La negación del carácter imperialista del ataque contra la República Árabe de Siria, poniendo a la par el agresor y al agredido (o peor, haciendo pasar por opresor al agredido), supone que GARA se posicione en contra de la soberanía de un pueblo. Así, niega el derecho a la defensa al agredido, e identifica a éste con una “dictadura” (Obviando los procesos de reforma de la Constitución y las elecciones que se han dado durante la guerra), con una única etnia o confesión (chiíes-alauíes, pese a que el Estado sirio reconoce confesiones y etnias diversas) o con los intereses de un bloque “externo” (Irán-Rusia-Hezbollah; a pesar de que estos están defendiendo al legítimo Estado sirio, que tiene derecho a tener sus aliados), sin tener en cuenta la palabra del pueblo sirio y al Gobierno apoyado por la mayoría de ese pueblo. Todo esto ha desaparecido de la ecuación, por tanto, han hecho desaparecer de la misma el derecho a decidir del pueblo sirio, y eso es incoherente en un periódico que representa al autodeterminismo en el País Vasco.

Por otra parte, hemos visto la desideologización de la guerra, como si todos los bandos (salvo los kurdos) fuesen dos bandos que luchan entre sí sin ningún elemento ideológico definitorio. Esto oculta los valores del Estado sirio (laicismo, antiimperialismo, antisionismo, política favorable a las clases bajas…) y la importancia de dichos valores, máxime cuando del otro lado tenemos a la versión más reaccionaria del islamismo político; pensamos que el hacer desaparecer el eje ideológico de la ecuación supone una falta de coherencia por parte de un periódico que pretende representar a la izquierda del País Vasco.

Por otra parte, GARA ha reproducido y ampliado ciertos mitos presentes en la narrativa de las potencias imperialistas de Occidente sobre el principio, evolución y causas de la guerra. Por ejemplo, el “ataque químico de Houta”, el “asedio de Alepo Este”, las “rebeliones de la Primavera Árabe”, etcétera. GARA, sobre Siria, ha tenido como referentes a organizaciones o personas notoriamente partidarias de la intervención occidental (por ejemplo, Santiago Alba Rico, White Helmets, el denominado “Observatorio Sirio de los Derechos Humanos”…). Estos dos factores muestran que la interpretación de GARA coincide con la doctrina del “Imperialismo humanitario”: esto es, la creencia de la superioridad de los valores de Occidente, y la creencia en el derecho de Occidente de extender los “derechos humanos” allí donde cree que son violados. La narrativa de GARA intenta probar que en Siria los derechos humanos son continuamente violados (obviando el contexto de una agresión internacional; según GARA parece que esta guerra es consecuencia de la “violación de los derechos humanos”). Si aceptamos esto, siguiendo por el camino de la doctrina del “imperialismo humanitario”, estaríamos a un paso de la intervención militar abierta (ahora mismo hay intervención militar, pero solapada).

Por desgracia, como comprobamos, este caso no es una excepción, ya que sobre Libia y el Donbass han seguido una política parecida: cuestionamiento del agredido (En Libia Gadafi “bombardeaba su pueblo”; a pesar que el Parlamento Británico ha descartado eso recientemente; en el Donbass los rebeldes deben ser “subordinados del autoritario y machista Putin”), desideologización (en Donbass “luchan dos nacionalismos imperialistas entre sí”; sin tener en cuenta la ideología prosoviética de los rebeldes) y tergiversación de las razones de principio (en Libia era la “primavera árabe”, en el Donbass, el Maidan era “una protesta ciudadana”, y han ocultado los referéndums del Donbass).

Teniendo en cuenta la referencialidad antes señalada, creemos que esta postura sobre Siria (y sobre Libia, y sobre Donbass) ha hecho mucho daño al internacionalismo vasco. En general, creemos que GARA mantiene una postura sistemática contraria al “Eje de la resistencia” que lucha por el multipolarismo y en contra del atlantismo. Sumando a esto, también opinamos que el concepto de “izquierda” promovido por GARA los últimos años es un concepto que se aleja de la ontología de la lucha de clase y que está en línea con las diversas tradiciones postmaterialistas. Antes hemos dicho que creemos que “esto no se debe a malos entendidos o ignorancia, sino a una línea consciente”, y por tanto pensamos que en GARA se ha dado un viraje ideológico que pretende extender en la izquierda vasca: GARA se ha puesto a la cabeza de los sectores que pretenden repetir el “escenario de Kosovo” (independencia a toda costa, sin ideología socialista y si es preciso con intervención imperialista) en el País Vasco.

----

Aitor Sainz Lasheras

Aitor Zaballa Carranza

Aitzol Arroyo

Alex Turrillas Gonzalez

Andoni Baserrigorri

Boltxe Kolektiboa

Conrado Garcia Napal

Iñaki Blando Davalillo

Iñaki Urrestarazu Aizpurua

Isi Caballero

Jesus Mª Mendinueta

Jon Aldana

Jon Kerejeta

Jon Kortazar Billelabeitia

Jon Metauten Pilarte

Jose Mari Lorenzo Espinosa

Juan Luis napal

Juan Manuel Olarieta Alberdi

Juan Mª Madariaga

Karlos Turrillas Gonzalez

Roberto Scarcia Amoretti

Xabier De Miguel Elexaga

----

Ver el documento completo

 

Para enviar adhesiones al Manifiesto:

adhesiones@boltxe.eus
atxikimenduak@boltxe.eus

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fE1W

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal