lahaine.org

compartir

                              

Dirección corta: http://lahaine.org/fK3I

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

14/03/2018 :: Nacionales E.Herria, Anti Patriarcado

[Reseña Libro] La lucha de todos los tiempos: Mujeres Libres

x Félix Placer Ugarte
Sobre el reciente libro de Nekane Jurado "Lucharon contra la hidra del patriarcado: Mujeres Libres"

La lluita de tots els temps: Dones Lliures

 La memòria històrica elaborada des de la perspectiva androcèntrica i patriarcal ha ocultat i silenciat sistemàticament i injustament les veus i accions de dones que van escriure amb les seves vides, heroiques en molts casos, un altre relat i comprensió de la història.

En conseqüència, la història manipulada des d'aquesta ideologia estava desfigurada i, sobretot, era incapaç d'impulsar nous camins de lluita i alliberament. Per contra només pretenia servir en poder establert, anul·lant la lluita reivindicadora de les dones.

La recerca històrica, metodologia, de plantejament i filosofia de fons, del recent llibre de Nekane Jurado "Van lluitar contra l'hidra del patriarcat: DONES LLIURES" eren necessàries i resulten imprescindibles per recuperar, desvetllar i reconèixer el significat de l'alliberament diacrònic i sincrònic de la dona protagonitzada per aquesta organització de dones. La seva lectura serà per a moltes persones un descobriment per la seva perspectiva històrica en l'anàlisi de les dimensions de l'opressió de la dona, per la revolució que elles van dur a terme per aconseguir un món alliberat del domini capitalista-patriarcal, per la seva lluita com a dones lliures i alliberadores.

 La memòria de la lluita de gènere, classe i poder de les dones per la seva emancipació en les seves precursores fins al s. XVIII, també en moviments considerats herètics, en el socialisme revolucionari del s. XIX, empeltades en l'anarquisme, adquireixen la seva específica rellevància activa en l'organització llibertària de 'Dones Lliures'. Van plantejar les seves reivindicacions en una triple lluita, com fa notar Nekane Jurado: "La lluita contra l'Estat i el sistema capitalista, i la lluita específica contra el sistema patriarcal, propugnant l'emancipació de les dones treballadores sobre les quals és troben tres esclavituds: de classe, de gènere i de poder". El fil conductor del seu llibre és aquesta lluita de les dones que ha posat en relleu el que l'autora nomena "els quatre caps del patriarcat com a conjunt d'idees i valors que crea, recrea i sosté el capitalisme que engoleix tant a dones com a homes".

El seu documentat estudi i anàlisi va descobrint el sentit profund del relat d'una lluita que s'ha mantingut viva, activa, incisiva en una societat que intentava ocultar-la i anul·lar-la; una lluita que va més enllà de reivindicacions feministes o de gènere, ja que busca, com fa notar en el seu pròleg Victoria Sendón De León, "una revolució integral que desemboqués en un autèntic humanisme". Per això l''Agrupació de Dones Lliures', en plena revolta militar, tenia el valor i audàcia de reivindicar el treball assalariat de la dona, la llibertat de relacions de parella, protecció social de les prostitutes, educació infantil, igualtat en la família, educació sexual. Precisament l''educació llibertària' en tots els àmbits, propugnada i desenvolupada ja per les 'Missions Pedagògiques' de la II República, va comptar amb significades militants a 'Dones Lliures'. Era la seva arma principal d'alliberament i, per això, va ser brutalment reprimida, aniquilada, afusellada per la dictadura franquista oposada a tota emancipació de la dona, a la igualtat de gènere i protagonisme social femení, imposant l'"ordre patriarcal" sota l'hegemonia de les classes altes i el domini de la ideologia classista i capitalista. La repressió de 'Dones Lliures' i organitzacions afins va ser, en conseqüència, repressora i assassina com documenta, amb dades concretes, el treball de Jurado. Es volia anul·lar, eradicar tota besllum d'emancipació de la dona i per això la repressió es va acarnissar amb elles en el seu cos, en el seu cor, en el seu esperit.

També a Euskal Herria, on es va constituir la 'Federació de Dones Lliures', van destacar dones basques en la lluita de gènere, classe, contra la dominació del règim franquista, com descriu aquest treball. Van sofrir, com en altres llocs de l'Estat, tot tipus de vexacions, exili, afusellaments que Jurado detalla com a testimoniatge d'una lluita que es va mantenir malgrat la terrible repressió feixista.

No va faltar, sinó que va ser element consubstancial a la ideologia i estratègia del règim dels revoltats, la col·laboració de la Institució eclesiàstica que defensava i imposava la submissió de la dona en tots els estaments socials i, per descomptat, en la seva estructura jeràrquica (per cert, en contra de l'alliberament evangèlic de la dona segons Jesús de Natzaret).

Però no va ser una lluita de perdedores. La dignitat va superar a la por en una resistència heroica, com conclou el treball investigativo de Nekane Jurado. Les veus fetes callar amb càstigs, el silenci imposat per una repressió brutal, van resultar clamorosos i la resistència es va mantenir en l'exili, a les presons, en la lluita clandestina i avui segueix obrint camins alliberadors en la seva lluita contra els caps de l'hidra patriarcal del capitalisme neoliberal globalitzat. La memòria recollida per aquest treball de referència imprescindible en el procés emancipador de la dona així ho demostra amb rigor històric.

Aquest llibre de Nekane Jurado, els seus nombrosos escrits en aquesta línia, el seu honest compromís militant de dona emancipada, lluitadora solidària a Euskal Herria per l'alliberament i drets de la dona, al costat de moltes altres companyes, són el testimoniatge que aquesta lluita de dones lliures i alliberadores segueix viva i és fonamental per aconseguir la societat igualitària i humanitat nova que desitgem i per la qual tantes dones i homes ens unim.

 Nekane Jurado. Foto @info7.naiz eus

 Eskerrikasko, Nekane, zurelan eta liburuagatik!

________________

La lucha de todos los tiempos: Mujeres Libres

 La memoria histórica elaborada desde la perspectiva androcéntrica y patriarcal ha ocultado y silenciado sistemáticamente e injustamente las voces y acciones de mujeres que escribieron con sus vidas, heroicas en muchos casos, otro relato y comprensión de la historia.

En consecuencia, la historia manipulada desde esta ideología estaba desfigurada y, sobre todo, era incapaz de impulsar nuevos caminos de lucha y liberación. Por el contrario sólo pretendía servir al poder establecido, anulando la lucha reivindicadora de las mujeres.

La investigación histórica, metodología, de planteamiento y filosofía de fondo, del reciente libro de Nekane Jurado "Lucharon contra la hidra del patriarcado: MUJERES LIBRES" eran necesarias y resultan imprescindibles para recuperar, despertar y reconocer el significado de la liberación diacrónico y sincrónico de la mujer protagonizada por esta organización de mujeres. Su lectura será para muchas personas un descubrimiento por su perspectiva histórica en el análisis de las dimensiones de la opresión de la mujer, por la revolución que ellas llevaron a cabo para lograr un mundo liberado del dominio capitalista-patriarcal, por su lucha como mujeres libres y liberadoras.

La memoria de la lucha de género, clase y poder de las mujeres por su emancipación en sus precursores hasta el s. XVIII, también en movimientos considerados heréticos, en el socialismo revolucionario del s. XIX, injertadas en el anarquismo, adquieren su específica relevancia activa en la organización libertaria de 'Mujeres Libres'. Plantearon sus reivindicaciones en una triple lucha, como hace notar Nekane Jurado: "La lucha contra el Estado y el sistema capitalista, y la lucha específica contra el sistema patriarcal, propugnando la emancipación de las mujeres trabajadoras sobre las que se encuentran tres esclavitudes: de clase, de género y de poder ". El hilo conductor de su libro es esta lucha de las mujeres que ha puesto de relieve lo que la autora denomina "

Su documentado estudio y análisis va descubriendo el sentido profundo del relato de una lucha que se ha mantenido viva, activa, incisiva en una sociedad que intentaba ocultarla y anularla; una lucha que va más allá de reivindicaciones feministas o de género, ya que busca, como hace notar en su prólogo Victoria Sendón De León, "Una revolución integral que desembocara en un auténtico humanismo". Por ello la Agrupación de Mujeres Libres ', en plena revuelta militar, tenía el valor y audacia de reivindicar el trabajo asalariado de la mujer, la libertad de relaciones de pareja, protección social de las prostitutas, educación infantil, igualdad en la familia , educación sexual. Precisamente la educación libertaria 'en todos los ámbitos, propugnada y desarrollada ya por las' Misiones Pedagógicas 'de la II República, contó con significadas militantes a' Mujeres Libres '. Era su arma principal de liberación y, por ello, fue brutalmente reprimida, aniquilada, fusilada por la dictadura franquista opuesta a toda emancipación de la mujer, la igualdad de género y protagonismo social femenino, imponiendo la "

También en Euskal Herria, donde se constituyó la 'Federación de Mujeres Libres', destacaron mujeres vascas en la lucha de género, clase, contra la dominación del régimen franquista, como describe este trabajo. Sufrieron, como en otros lugares del Estado, todo tipo de vejaciones, exilio, fusilamientos que Jurado detalla como testimonio de una lucha que se mantuvo a pesar de la terrible represión fascista.

No faltó, sino que fue elemento consustancial a la ideología y estrategia del régimen de los sublevados, la colaboración de la Institución eclesiástica que defendía e imponía la sumisión de la mujer en todos los estamentos sociales y, por supuesto, en su estructura jerárquica (por cierto, en contra de la liberación evangélico de la mujer según Jesús de Nazaret).

Pero no fue una lucha de perdedores. La dignidad superó al miedo en una resistencia heroica, como concluye el trabajo investigativo de Nekane Jurado. Las voces acalladas con castigos, el silencio impuesto por una represión brutal, resultaron clamorosos y la resistencia se mantuvo en el exilio, en las cárceles, en la lucha clandestina y hoy sigue abriendo caminos liberadores en su lucha contra los jefes de la hidra patriarcal del capitalismo neoliberal globalizado. La memoria recogida por este trabajo de referencia imprescindible en el proceso emancipador de la mujer así lo demuestra con rigor histórico.

Este libro de Nekane Jurado, sus numerosos escritos en esta línea, su honesto compromiso militante de mujer emancipada, luchadora solidaria en Euskal Herria para la liberación y derechos de la mujer, junto a muchas otras compañeras, son el testimonio de que esta lucha de mujeres libres y liberadoras sigue viva y es fundamental para lograr la sociedad igualitaria y humanidad nueva que deseamos y por la que tantas mujeres y hombres nos unimos.

Nekane Jurado.

 Eskerrikasko, Nekane, zurelan eta liburuagatik!

www.laindependent.cat

compartir

                              

Dirección corta: http://lahaine.org/fK3I

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal